متخصص طب سنتی و طب زنان

کارشناس مامایی

تحصیل کرده در علوم طب سنتی و ایرانی