دکتری پزشکی و دکتری طب سنتی ایرانی و اسلامی (با بیش از ۲۰ سال تجربه در این حوزه) برگزار کننده دوره های آموزشی در زمینه طب سنتی.
در سال ۱۳۶۸ قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۷۰ تحصیل خصوصی دروس حوزه آغاز مطالعات طب اسلامی با اساتید حوزه و گروه دانشجویان پزشکی از سال ۱۳۷۰ اولین خروجی کار با مقاله برگزیده پیوند اعضا سال ۱۳۷۲ ادامه تحقیق مطالعه وفیش برداری تا زمان آغاز تالیفات ذکر شده .
فعالیت های استاد

در سال ۱۳۹۳ آغاز دوره دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی – اسلامی

از سال ۱۳۷۶ تا کنون بدون وقفه مشغول طبابت عمومی و از سال ۱۳۸۹ تا کنون فقط بر اساس طب سنتی اسلامی ایرانی بوده اند